นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1 การกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม เป็นไปเพื่อให้บริการต่างๆ ได้ตรง
ตามความต้องการของท่านได้อย่างเหมาะสม

2 เพื่อใช้ในการให้บริการและการตอบคำถามของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ได้กรอกแบบฟอร์มเข้ามาจะถูกจัดเก็บและใช้ภายในบริษัทเท่าน้นั

3 ทางบริษัทจะไม่สามารถตอบคำถามให้กับท่านได้ ในกรณีที่กรอกข้อมูล
ลงในแบบฟอร์ม (*) ไม่ครบถ้วน

4 เพื่อความราบรื่นในการติดต่อสอบถามของท่าน อาจมีการจัดเก็บ
ข้อมูลของท่านในส่วนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสัญญาการค้าขาย
พื้นฐาน และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

5 บริษัทจะไม่เปิดเผยหรือจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านให้แก่
บุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต

6 กรณีที่ท่านมีคำขอใด ๆ เพิ่มเติม เช่น ต้องการแก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล
หรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อตามอีเมลที่ปรากฏด้านล่าง

7 เว็บไซต์นี้ไม่ใช้ คุกกี้ (Cookie) ในการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการ
เข้าชม หรือเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน

8 ทางบริษัทฯ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในบาง
กรณีท่ไี ม่ตรงกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ดูแลนโยบาลความเป็นส่วนตัว
OSP (THAILAND) CO.,LTD. ผู้รับผิดชอบ: TADAFUMI SHIBUYA

customerservice@osplabel.co.th